gaia & gino

gaia & gino cut vase (round)
gaia & gino cut vase (round)$1,600.00+ free shipping
gaia & gino cut vase (short)
gaia & gino cut vase (short)$1,050.00+ free shipping
gaia & gino cut vase (tall)
gaia & gino cut vase (tall)$1,300.00+ free shipping
gaia & gino double herkimer candlestick
gaia & gino double herkimer candlestick$590.00 - $670.00+ free shipping
gaia & gino dusk table lamp
gaia & gino dusk table lamp$1,160.00+ free shipping
gaia & gino grid vase - conic
gaia & gino grid vase - conic$500.00+ free shipping
gaia & gino grid vase - round
gaia & gino grid vase - round$600.00+ free shipping
gaia & gino heliodor candlestick
gaia & gino heliodor candlestick$590.00 - $640.00+ free shipping
gaia & gino herkimer candlestick
gaia & gino herkimer candlestick$790.00+ free shipping
gaia & gino hooka, turquoise
gaia & gino hooka, turquoise$2,025.00+ free shipping
gaia & gino hookayon, black
gaia & gino hookayon, black$2,310.00+ free shipping
gaia & gino mistic candleholder/vase - 18"
gaia & gino mistic candleholder/vase - 18"$892.00 - $1,050.00+ free shipping